Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

Valg af TR

Læs vores retningslinjer for valg af tillidsrepræsentanter.

Reglerne for valg af tillidsrepræsentant på en arbejdsplads er beskrevet i MED aftalen. MED-aftalen indeholder ikke konkrete valgregler og derfor er formålet med retningslinjer, at der via disse skabes en større tydelighed i selve valghandlingen på den enkelte arbejdsplads. Det er en god ide, hvis I med udgangspunkt i denne retningslinje beskriver, hvordan TR bliver valgt på jeres arbejdsplads. På samme måde kan retningslinjerne beskrive valg af AMR.

Procedurebeskrivelse:

Valghandlingen skal overholde almindelige foreningsretlige regler, og god demokratisk etik.

Dette indebærer bl.a.:

 • At alle valgberettigede får lejlighed til at deltage og til at opstille kandidater.
 • At alle opstillede kandidater får lige muligheder for at præsentere deres synspunkter.
 • At møde, og andre aktiviteter, i tilknytning til valghandlingen, gennem udsendt dagsorden, opslag, mail o. lign. bekendtgøres sådan, at alle kan gennemskue, at der skal foretages valg. Vi anbefaler en frist på mindst 14 dage
 • At afstemninger er hemmelige.
 • Kandidater kan opstille indtil selve valghandlingen.

Herudover har Socialpædagogerne Storkøbenhavn fastsat følgende regler:

 1. Samtlige fastansatte medarbejdere som er medlemmer af SL er valgbare og stemmeberettigede.
 2. Medarbejdere i tidsbegrænsede vikariater som er medlemmer af SL er som udgangspunkt kun stemmeberettigede
 3. Medarbejdere på lønnet orlov(også dagpenge / barsel) som er medlemmer af SL er stemmeberettigede
 4. Afdelingsledere som er medlem af SL er i forhold til overenskomsten stemmeberettigede og valgbare, men vi anbefaler, at de ikke deltager i valghandlingen.
  Nogle arbejdsgivere har direkte givet instruks om at de ikke må det, tjek dette lokalt.
 5. Ikke medlemmer som er ansat på overenskomsten kan stemme, men er ikke valgbare. 
  Dette er konsekvens af en afgørelse i arbejdsretten om valg af TR.
 6. Der kan stemmes pr. brev, men vi anbefaler personligt fremmøde. Metodeforslag brevafstemning:
  • På et papir skrives navnet på den der stemmes på
  • Stemmesedlen lægges i en kuvert hvor der skrives ”Stemme til TR valg xx dato”
  • Denne kuvert læges i en anden kuvert hvor det tydeligt fremgår hvem der stemmer.
  • Brevet afleveres/sendes til de personer der står for optælling.
  • Ved afstemningen skal det sikres, at personen ikke er tilstede og derved afgiver 2 stemmer.
 7. Ved kampvalg gennemføres skriftlig afstemning.
 8. Valget er som udgangspunkt 2 årigt hvis ikke andet er aftalt på arbejdspladsen. TR opfordres løbende til at prøve sit mandat. Valget afgøres ved simpelt flertal. Lokalt kan det være aftalt at det følger valg til MED.
 9. Medlemmer af SL der som udgangspunkt har været tilknyttet arbejdspladsen i mindst 6 måneder er valgbare.
 10. Indkaldelse til- og afvikling af medlemsmøde, hvor valghandlingen skal foregå skal normalt foretages af TR indenfor det pågældende overenskomstområde(-r). Hvis der ikke i forvejen er en TR kan det være medlemsgruppen der i samarbejde med kredskontoret indkalder.
 11. Anmeldelse af valget sker efterfølgende til kredskontoret, på registreringsskema HER Har du yderlige spørgsmål, så kontakt kredskontoret.