Artboard 1 no disagree x error
Skift site
Menu

TR-værktøjer

Materialer udarbejdet på kredskontoret og på TR-møder til anvendelse og inspiration på jeres arbejdsplads.

Arbejdstid mere end 10 timer

Notat vedr. indgåelse af lokalaftaler om længden af den daglige arbejdstid.

Lange tjenster DOK1071803

Vejledning om arbejdstidsregler

Her kan du finde eksempler på og fortolkning af arbejdstidsreglerne:

Vejledning om Arbejdstidsregler for døgninstitutioner 

Vejledning om optjening af særydelser

Indgåelse af lokalaftale om hviletid
Her kan du læse, hvordan du skal forholde dig, hvis du skal lave en aftale om nedsættelse af hviletiden.

Kredsbestyrelsen har d. 19. august 2013 vedtaget følgende retningslinjer for indgåelse af lokalaftale om nedsættelse af hviletid for arbejdspladser i Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Baggrunden for dette notat er, at kredsen ønsker at præcisere i hvilken omfang der lokalt skal indgås aftaler, og ikke mindst at det sker på et velovervejet grundlag.

Overvej hvad formålet med nedsættelsen er:

  • At tilgodese opgavevaretagelsen – af pædagogiske årsager
  • At smidiggøre arbejdstidstilrettelæggelse i henhold til arbejdspladsens behov
  • At smidigøre arbejdstidstilrettelæggelse i henhold til den ansattes behov
  • At flest mulig kan deltage i møder mv.

Nedsættelse af hviletid – dispensation for 11-timers reglen.
Nedsættelse af hviletiden kan forekomme i følgende 4 sammenhænge:
1. Ved rådighedstjeneste. Typisk rådighedsvagt fra vagtværelse.
2. Ved tjeneste over 13 timer i samme døgn. Eks. P-møder, i weekender, ture mv.
3. Når tiden mellem 2 tjenester er aftalt under 11 timer (typisk skift fra aften til morgen)
4. Hvis fridøgnets længde skal nedsættes

I henhold til ”Aftale om hviletid og fridøgn” kan der aftales nedsættelse af hviletiden fra 11 timer til min. 8 timer, under følgende forudsætninger:

a) Arbejdstilsynets betingelse ved godkendelse af aftalen om hviletid og fridøgn om, at nedsættelse af hviletiden ikke kan anvendes for det berørte personale mere end to gange indenfor en uge, kan ikke fraviges. (Gammel SL aftale fra 1981).

b) Hviletidsnedsættelsen kan ikke tilrettelægges to på hinanden følgende dage.

c) Der skal aftales et max antal i normperioden. Udgangspunktet er en gang pr. uge, men kan dog være op til 65 gange pr. år. De 65 er arbejdstilsynets nuværende anbefaling.

d) Aftalen skal evalueres. Det aftales konkret hvor ofte. Vi anbefaler en gang efter et ½ år.

e) AMR skal være med i processen og sige god for de arbejdsmiljømæssige aspekter.

Disse punkter skal overvejes:
1. Er aftalen frivillig for den enkelte?
2. Er aftalen udtryk for en dårlig/manglende normering?
3. Er aftalen holdbar for alle medarbejdere?
4. Er der klare fordele på andre områder f.eks. ingen fridøgn under 35 timer?

Lokalaftale om ansættelse af afløsningspersonale

Aftalen er en standard aftale, som kan rettes til efter de lokale forhold.

Aftalen kan kun laves med bistand fra fællestillidsrepræsentanten.

I de kommuner, hvor der ikke er en fællestillidsrepræsentant, kan aftalen kun laves i samarbejde med kredskontoret.

Standardaftale (pdf)

Håndtering af lokale aftaler

Alle TR i Socialpædagogerne Storkøbenhavn har, fra den dag de bliver godkendt som TR, mandat til at indgå lokalaftaler.  
TR får den nødvendige hjælp og rådgivning fra FTR, konsulenter og politikkere på kredskontoret, så ingen skal indgå aftaler, de ikke er ”klædt på” til. 

Formålet med notat
At tydeliggøre hvilke procedurer der er i forhold til indgåelsen af aftaler, og hvordan dokumentet efterfølgende bliver behandlet.

Kredskontoret ønsker, at have kendskab til alle aftaler som indgås mhp opfølgning og information til medlemmer, som retter henvendelse til kredskontoret med spørgsmål. Når aftaler er registreret og arkiveret et fælles sted, skabes der endvidere mulighed for at TR kan få inspiration og læring fx når nye aftaler skal indgås. 
Kredskontoret får desuden mulighed for at sammenligne på tværs af arbejdspladser mhp at benytte denne viden til indgåelse af de bedst mulige aftaler.   

Indgåelse af aftalerne:
Alt efter typen af aftale, skal det altid sikres, at der er hjemmel i overenskomsten til at indgå en aftale. 
På hjemmesiden sl.dk - kreds Storkøbenhavn under TR værktøjer, kan du finde inspiration og hjælp - og FTR samt kredskontor er altid behjælpelige.

Desuden skal du altid sikre, at du har mandat hos medlemmerne til indgåelse af aftalen.  

Procedure for behandling af indgåede lokalaftaler:
Når aftalen er underskrevet, skal du altid orientere den enkelte/personalegruppen om aftalen. Og du beholder en kopi af aftalen. 

Hvis der er en lokale FTR skal aftalen altid mailes/afleveres til ham/hende – FTR formidler dernæst aftalen til kredskontoret. 

Hvis der ikke er en lokal FTR har du følgende 2 muligheder:

  • Aftalen sendes/mailes til kredskontor
  • Aftalerne afleveres til kredsens politikere på TR-møder
Lønstrategi 2018-2021
Guide til lokale lønforhandlinger