Artboard 1icon_burger icon_checkmark icon_checkmark_red icon_cross icon_down icon_download icon_edit icon_exclamationbox icon_eye icon_facebook icon_heart icon_home icon_house icon_lock icon_magnify icon_papers icon_prize icon_quote icon_star icon_studerende icon_trio icon_twitter icon_up
Menu

Leder

Læs alt om ledersektionen og deres arbejde.

På ledersektionens årsmøde den 23. marts skal der vælges bestyrelse og et nyt sæt vedtægter skal vedtages. Læs forslag til de nye vedtægter her.

 

 

 

Aktiviteter

Her kan du læse om Årsmødet i ledersektionen den 23. marts 2017, se programmet og tilmelde dig.

Referater

Den 19. maj 2016 havde Ledersektionsbestyrelsen inviteret til årsmøde i Herlev Medborgerhus.

Temaet for dagen var ”Socialpolitik og ledelse”.

Læs referatet fra årsmødet. 

Indlæg

Mie Karlebys tanker om besøg af Det Sociale Tilsyn.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 23.2.2017)

______________________________________________

Mie Karlebys indlæg - om overenskomstforhandling, lederløn og fratrædelsesaftaler.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 26.1.2017)

______________________________________________

Mia Karlebys julehilsen - om lederkonferencen den 1.12.2016.

Læs mere her.

(Nyhedsbrevet 16.12.2016)

______________________________________________

Vivi Lauritsen skriver i sin nytårshilsen 2016 om fællesskab for ledere.

Læs mere her.

(Nyhedsbrev 28.1.2016)


2015-06-29

Ledersektionens formand, Vivi Lauritsen reflekterer over oplægget fra professor Ove Kaj Pedersen fra CBS på Ledersektionens årsmøde den 4. maj.
Læs mere her


(Nyhedsbrevet - 29.06.2015)


2015-01-30

Nytårshilsen fra Ledersektionens formand Vivi Lauritzen med status for 2014 og de nye planer for 2015.
Læs mere her

(Nyhedsbrevet – 30.1.2015.)

______________________________________________

Her kan du læse formand

Vivi Lauritzens sommerhilsen 2015 til Kredsens ledere.

 

 

Lederprojekt

Lederprojekt ”At være leder og menneske – værdier, dilemmaer og muligheder” – er gennemført med succes. Gennem projektet har vi fået mange nyttige erfaringer i forhold til hvordan vi bedre kan tilfredsstille ledernes forventninger og behov. 
Kredsen modtog midler fra Forbundets organiseringspulje til gennemførelse af projektet. Der blev opstillet nogle meget ambitiøse mål for projektet.  
Kredsen har ca. 260 ledere. I løbet af projektet har vi registreret ca. 45 ledere, som ikke var registreret som sådan inden projektets begyndelse. Dette er et stort plus, at vi nu har en opdateret database, således at vi kan målrette kommunikation og tilbud til de rette personer. Men som sådan har projektet naturligvis ikke givet nye medlemmer i det omfang. 
Gennem projektet har vi været i dialog med størstedelen af kredsens ledere og har herigennem opnået en nærhed og dialog om hvor det er lederen mener, at vi som fagforening kan være med til at gøre en vigtig forskel i forhold til de socialpædagogiske udfordringer lokalt. 
Vi tror det er det lange træk, som virker i forhold til organisering. Den gode historie skal fortælles til de ledere, som ikke er medlem og kredsen skal vedvarende have fokus på lederne i kredsen. Herved skal vi nok nå målet om, at alle socialpædagogiske ledere er medlem af fagforeningen.

Her kan du læse evalueringsrapporten af lederprojektet  

Ledersektionen

Bestyrelsen
 

 Mie Karleby

Mie Karleby
Formand
Forstander på Botilbuddet Kamager
Regionen

Lars Nielsen
Forstander på Hulegården
Regionen 

 

  

Tina Pensdorf
Forstander på Blindeværket
Gentofte Kommune

Flemming M. Klein

Flemming M. Klein
Leder Ishøjgård
Ishøj Kommune

 Carsten Fender 

Carsten Fender 
Forstander
Bofællesskabet Vestfløjen
Rødovre Kommune

Helle Ingemann 

Helle Ingemann
Stedfortræder Kellersvej 10
Gladsaxe Kommune

Yvonne Johansen

Yvonne Johansen
Afdelingsleder CFD
Gladsaxe

 

 


Repræsentant fra Kredsbestyrelsen
  
 

Lars Petersen
Kredsformand, Socialpædagogerne Storkøbenhavn   

 

Vision

Vision:

Socialpædagogerne Storkøbenhavn er det naturlige valg af fagforening for alle ledere og mellemledere på socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen.

Kredsen påvirker den politiske og strategiske dagsorden i alle kommuner ud fra medlemmernes og arbejdspladsernes interesser 

Mål:

 • At alle ledere på socialpædagogiske arbejdspladser i kredsen er organiseret i Socialpædagogerne
 • At sektionen definerer politisk retning ud fra Årsmødets beslutninger
 • At sikre ledere saglig vejledning
 • At sikre kvalificeret sagsbehandling
 • At sikre ledere inddragelse i kredsens arbejde
 • At sektionen er synlig for kredsens ledere

Kredsens overordnede arbejdsgrundlag gælder for alle medlemmer, herunder selvfølgelig ledere. Uddrag af det overordnede arbejdsgrundlag kan direkte relateres til lederne: 

 • Vi yder god og professionel service til kredsens medlemmer
 • Vi lægger vægt på høj faglighed og korrekt sagsbehandling
 • Vi søger hele tiden at forbedre kvaliteten af vores arbejde
 • Vi skaber resultater til gavn for medlemmerne
 • Vi benytter metoder, der er dialogorienteret
 • Vi er ikke kun forandringsparate - med også forandringsskabende
 • Vi er opsøgende i forhold til fastholdelse af medlemmer og organisering af nye medlemmer
 • Vi er imødekommende over for nye ideer, udfordringer og videreudvikling af vores arbejde.

Synliggørelse og medinddragelse

Årsmødet i ledersektionen samt kredsens generalforsamling er kredsens formelle forum for at opnå indflydelse på kredsens arbejde.
Kredsen har en hjemmeside og udgiver ca. en gang om måneden et elektronisk nyhedsbrev. På hjemmesiden og i nyhedsbrevet lægges vægt på at opfylde alle medlemmers behov for information – herunder naturligvis ledernes.
I ledersektionsbestyrelsen drøftes løbende hvilke emner det er relevant at inddrage lederne i kredsen om – og hvorledes det kan gøres.
Nye ledere (medlemmer og ikke-medlemmer) som ansættes på kredsens arbejdspladser bydes velkommen og modtager et brev fra ledersektionens formand. Her orienteres om de tilbud og arrangementer Socialpædagogerne har til lederne og der opfordres til medlemskab.
Ledelsessekretariatet kan årligt eller efter behov holde møder med lederne opdelt i kommunerne mhp at afdække lokale politiske problemstillinger, som kredsen kan være behjælpelige med at sætte på dagsorden i forhold til embedsmænd og politikere i kommunerne.

Samarbejdet i det daglige

Grundlæggende er udøvelse af lederopgaven et anliggende mellem arbejdsgiveren og den enkelte leder. Dette er dog ikke ensbetydende med, at kreds Storkøbenhavn ikke kan bruges som sparringspartner, men for at undgå misforståelser, ønsker vi kort at beskrive hvordan. 

Kreds Storkøbenhavn vil altid give objektiv beskrivelse af de aftaler og overenskomster, som regulerer arbejdspladsernes dagligdag. Er der behov for støtte til fortolkning af disse, indgår kredsen gerne i dialog herom. Kredsen kan dog ikke vejlede i, hvordan de konkret udmøntes, hvis det vurderes, at det kan skabe interessemodsætning efterfølgende. Et eksempel er såfremt en leder har spørgsmål vedr. afskedigelse af en medarbejder.

I dagligdagen ønsker vi, at samarbejdet kan fungere, uden det behøver være formelt. Uanset om man er ansat som leder, er medarbejder, eller er en faglig organisation, er der et fælles mål; Velfungerende arbejdspladser.

Sagsbehandling

Ledere har krav på samme høje faglige niveau mht vejledning og bistand i sager som øvrige medlemmer.
Den faglige sagsbehandling varetages af ledelsessekretariatet, som består af kredsformand Lars Petersen og faglig konsulent Dorte Nederskov. I forhold til ledergruppen er kredsen sig særligt bevidst om hvordan interessekonflikter skal håndteres. Ledelsessekretariatet varetager således ikke sagsbehandling for basismedarbejdere for derved at minimere interessekonflikter mest muligt – endvidere er det for at hindre interessekonflikter muligt, for A-ledere at få bistand fra forbundshuset behandlingen af en konkret sag.

Vedtægter

§ 1. Formål:

At samle alle socialpædagogiske ledere i Socialpædagogerne Storkøbenhavn og varetage disse medlemmers interesser inden for lederfaglige områder.

Ledersektionens arbejde må ikke være i strid med Socialpædagogernes vedtægter, og forgår i øvrigt i et samarbejde og interessefællesskab med Landsledersektionen.

§ 2. Medlemmer:

Ledersektionen består af medlemmer fra Forstanderniveau til afdelingslederniveau – jvf. indplacering i henhold til overenskomsten.

Personer, der i en periode er konstitueret i en til sektionen relateret lederstilling, er medlem i konstitutionsperioden.

§ 3. Ledersektionens årsmøde:

Sektionens øverste myndighed er årsmødet. Der afholdes ordinært årsmøde hvert år i 2. kvartal, og årsmødet er beslutningsdygtigt med de fremmødte.

Årsmødet indkaldes skriftligt overfor alle sektionens medlemmer, med angivelse af tidspunkt og dagsorden, mindst 3 uger før afholdelsen.

Et hvert medlem er adgangs- og stemmeberettiget.

Forslag der ønskes behandlet på årsmødet fremsendes til formanden senest 10 dage før årsmødets afholdelse. Dog kan forslag, der fremsættes senere, behandles på årsmødet, hvis forslagsstiller selv mangfoldiggør forslaget.

Dagsorden skal som minimum indeholde:

1.  Formalia
2.  Beretning
3.  Indkomne forslag
4.  Valg af Bestyrelsesmedlemmer
5.  Ledersektionens fremtidige arbejde
6.  Eventuelt

Afstemninger afgøres ved almindeligt flertal. Hvis flere end 10 medlemmer ønsker det, kan afstemningen foregå skriftligt.

Vedtægtsændringer kan kun foretages af årsmødet med kvalificeret flertal. Ændringerne kan først træde i kraft, når de er vedtaget med simpelt flertal i Socialpædagogerne Storkøbenhavns bestyrelse.

Ekstraordinært årsmøde kan indkaldes af et flertal af bestyrelsen, og skal indkaldes, hvis 10 medlemmer skriftligt overfor sektionsbestyrelsen fremsætter ønske derom. Motiveret dagsorden skal fremsendes til bestyrelsen, som indkalder medlemmerne så hurtigt som muligt, dog ikke med under en uges varsel.

§ 4. Ledersektionsbestyrelsen:

Ledersektionsbestyrelsen vælges efter følgende principper på årsmødet:

Der kan vælges op til 9 (minimum 6) bestyrelsesmedlemmer. Der bør tilstræbes så bred repræsentation, at bestyrelsen afspejler  arbejdsområder og ledelsesniveauer.

Derudover indgår 2 repræsentanter fra kredsbestyrelsen.

Halvdelen (cirka) af bestyrelsesmedlemmerne vælges i lige år og halvdelen i ulige år. Alle vælges for en 2 årig periode.

På første sektionsbestyrelsesmøde udpeges formand og kasserer blandt de ordinære medlemmer.

Alle medlemmer af sektionsbestyrelsen har én stemme. Ved stemmelighed er formands stemme afgørende.

Kredskontoret varetager sekretærfunktion for ledersektionsbestyrelsen.

§ 5. Økonomi:

Der opkræves ikke kontingent til ledersektionen. Sektionens aktiviteter finansieres af midler afsat på Socialpædagogerne Storkøbenhavns budget, og er underlagt dennes revision.

§ 6. Opløsning af ledersektionen:

Opløsning af ledersektionen sker på et årsmøde, hvis et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer ønsker det.

Den endelige afgørelse om opløsning af ledersektionen træffes på Socialpædagogerne Storkøbenhavns generalforsamling.